Ochrana osobních údajů

1. Spracovanie osobných údajov

PasteloveFarby.SK sú eshopom provozaným fyzickou osobou registrovanou v Českej republike. Na Slovensku nemá žiadneho sprostredkovateľa, žiadnu prevádzku, predajňu resp. organizačnú zložku kde dochádza k spracúvaniu osobných údajov, proto sa ochrana osobných údajov řídí českým zákonmi - teda zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci svojím slobodným rozhodnutím (stlačením tlačidla Objednať) dáva najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti prevádzkovateľa tohto eshopu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, máte právo na prístup k údajom a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanovenom zákonom. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta budú uchovávané a nebudú zdieľané s aplikáciami tretích osôb.

Účelom spracúvania osobných údajov je vytvaranie databázy klientov, reklamná a marketingová činnosť. Kupujúci súhlasí s tým, že poskytuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónny kontakt a email.

Prevádzkovateľ tohto eshopu je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsahujú platné identifikačné údaje prevádzkovateľa eshopu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk s kupujúcim. Spoločnosť Maxim Černy - PasteloveFarby.SK je evidovaná v Registri správcov Úradu pro ochranu osobních údajů pod registračným číslom 00056676 / 001. s dátumom registrácie 03.02.2015.

Poskytnuté osobné údaje je Predávajúci / Prevádzkovateľ oprávnený využiť nad rámec spracovania nutného pre uzatvorenie a plnenie Zmluvy len za podmienok uvedených nižšie.

Kupujúci poskytnutím uvedených osobných údajov a odkliknutím potvrdzujúci ikony dobrovoľne súhlasí s tým, aby údaje poskytnuté v rozsahu, ktoré v konkrétnom prípade vyplnil či ktoré boli o ňom získané na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy či v rámci prehliadania internetových stránok prevádzkovateľa, boli spracované Prevádzkovateľom a Predávajúcim, ktorej údaje sú uvedené v Preambule týchto podmienok, ako správcom za účelom ponúkania služieb a produktov správcu, zasielanie informácií o činnosti správcu, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing) podľa zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolania tohto súhlasu (napr. zaslaním ľubovoľnej správy na email: info@pastelovefarby.sk). Spracovaním vyššie uvedených osobných údajov môže správca poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.

Správca týmto informuje subjekt údajov a poskytuje mu výslovné poučenie o právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Sb., O ochrane osobných údajov, tj. najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov správcovi je dobrovoľné, že subjekt údajov má právo k ich prístupu , má právo vyššie uvedený súhlas kedykoľvek písomne odvolať na adrese správcu a ďalej má právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov a požadovať zodpovedajúcu nápravu, ktorú je napr. zdržanie sa takého konania správcom, odstránenie vzniknutého stavu, poskytnutie ospravedlnenia , vykonanie opravy či doplnenie, zablokovanie, likvidácia osobných údajov, zaplatenie peňažnej náhrady, ako aj využitie ďalších práv vyplývajúcich z § 11 a 21 tohto zákona. Ak si Kupujúci praje opraviť osobné údaje, ktoré o ňom Prevádzkovateľ alebo Predávajúci spracováva, môže ho o to požiadať na emailovej adrese info@pastelovefarby.sk alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Prevádzkovateľa alebo Predávajúceho.